©
Talia, 17 California. One day Im going to be someone.

Giambattista Valli Spring 2013 couture

1 year ago on Jan 31,2013 · 1 note · Tags: #2013 spring couture
  1. hardcore-couture posted this